tiesitkötiesitkötiesitkötiesitkö

Blev du överraskad? Det är allt sant! Det finns många missförhållanden i världen som vi inte kommer att tänka på i vår vardag. Ju mer du vet om förhållandena i världen och din närmiljö, desto bättre möjligheter har du att påverka och ändra dem. Ansvaret för en bättre värld ligger hos var och en – även dig! Utan kunskap kan du inte agera! Ta emot utmaningen! Testa dina kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

MÄNNISKORÄTTSSPELET ger dig information om de mänskliga rättigheterna och om hur de förverkligas runt om i världen. Det ledande temat i spelet är likvärdighet och avskaffandet av all slags diskriminering. Spelet är främst riktat till unga men det är tillräckligt utmanande för att också passa vuxna och alla som är intresserade av vår allt mer globaliserade värld, dess nuläge och utmaningar. Det nätbaserade Människorättsspelet grundar sig på brädspelet med samma namn som utkom 2007. Spelet har planerats och utformats av en arbetsgrupp bestående av frivilliga proffs på pedagogik i samarbete med olika föreningar.

Frågorna i nätspelet har uppdaterats hösten 2011. Noteras bör att statistiken vad gäller vissa av frågorna kan vara flera år gammal.

hahmot1
hahmot1